Veiligheid in het laboratorium

0 out of 5

 37,25

Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet.

Auteur: Dr. H. Kramers-Pals, Ir. Iris van ‘t Leven
ISBN: 9789491764387
Pagina’s: 256
Druk: 6e druk (2019)

Beschrijving

Over het boek

In deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarover studenten moeten beschikken voor ze in een laboratorium gaan werken. In hoofdstuk 4 tot en met 9 wordt de nadruk gelegd op de mogelijke ­risico’s van diverse werkzaamheden met apparatuur en met stoffen. De te nemen veiligheidsmaatregelen worden hieruit afgeleid.
Hoofdstuk 10 en 11 gaan in op de manier van ingrijpen als, ondanks de genomen veiligheidsvoorzorgen, toch onverhoopt een calamiteit optreedt.
De overige hoofdstukken hebben betrekking op meer specifieke werkzaamheden in laboratoria. Ze zijn bedoeld voor de latere studiejaren, tijdens de stage of voor de beroepspraktijk.

 1. Voorschriften en voorzieningen
 2. Voorbereiding van laboratoriumexperimenten
 3. Inzameling en afvoer van laboratoriumafval
 4. Risico’s met glazen apparatuur
 5. Risico’s bij verhitten
 6. Risico’s met elektriciteit
 7. Risico’s bij het werken met hoge en lage druk
 8. Risico’s met voor het lichaam gevaarlijke stoffen
 9. Brand- en explosierisico’s
 10. Ingrijpen bij brand
 11. Ingrijpen bij ongelukken
 12. Veilig werken met infectieus materiaal
 13. Milieuverantwoordelijk werken
 14. Veilig beleid

Andere suggesties…